Przegląd stałych urządzeń gaśniczych

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych. Przegląd SUG. Zastosowanie samoczynnych urządzeń gaśniczych (SUG) umożliwia gaszenie pożarów w zarodku a ich wyposażenie zalecane jest do zabezpieczania budynków i innych nieruchomości, a w szczególności tych, w których nie ma stałego nadzoru osób, ochrony lub obsługi.
W zależności zastosowanego środka gaśniczego SUG dzielmy na wodne (tryskaczowe, zraszaczowe, na mgłę wodną), gazowe, pianowe, proszkowe i aerozolowe. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają prostą obsługę oraz niezawodność działania.

Przegląd SUG Warszawa

Jesteś zainteresowany wykonaniem przegladu SUG w Warszawie, zapraszamy do kontaktu z nami?
W przypadku uruchomienia SUG wypełnia środkiem gaśniczym całe pomieszczenia i wnętrza, chroniąc przed pożarem wszystkie znajdujące się w nich przedmioty i urządzenia. Uwolnienie środka gaśniczego zapobiega ponownemu pojawieniu się zarzewi ognia poprzez utrzymanie atmosfery gaśniczej w całej kubaturze pomieszczenia. Zastosowanie stałych urządzeń gaśniczych umożliwia minimalizowanie strat materialnych w przypadku powstania pożaru w przestrzeni chronionej.

Przegląd stałych urządzeń gaśniczych (SUG)

Pojęciem stałych urządzeń gaśniczych określane są urządzenia przeznaczone do zwalczania pożarów w ich pierwszej faziepowstania, oraz te, których celem jest  zapobieganie przenoszeniu się pożaru z pomieszczeń w których wystąpił do innych części budynku. Można wyróżnić kilka typów stałych urządzeń gaśniczych, głównie ze względu na zastosowany środek gaśniczy: wodne (tryskaczowe, zraszaczowe, na mgłę wodną), gazowe, proszkowe, aerozolowe, pianowe.
Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych reguluje § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Sug Warszawa

Zgodnie z rozporządzeniem stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

 • archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 • muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

W każdym miejscu gdzie niemożliwe jest zastosowanie gaszenia wodą, pianą lub proszkiem (jak w większości archiwów, muzeów,  wszelkiego typu serwerowniach oraz miejscach wyposażonych w ważne urządzenia elektroniczne), najczęściej stosuje się bardzo skuteczną metodę gaszenia gazem. W tym typie stałych urządzeń gaśniczych wyróżnia się trzy główne grupy gazów gaśniczych :

 • gazy chemiczne,
 • gazy obojętne,
 • dwutlenek węgla.

Przy zastosowaniu SUG należy również pamiętać i mieć na uwadze wpływ na ludzkie zdrowie. Muszą być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób, przebywających w pomieszczeniach lub strefach z tymi urządzeniami, zgodnie z polskimi normami, dotyczącymi danych urządzeń.
Instalacja stałych  urządzeń gaśniczych wodnych jest natomiast niezbędna w budynkach:

 • handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych – w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8000 m2,
  • wielokondygnacyjnych – w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 5000 m2;
 • budynkach służących w celach gastronomicznychpowyżej 600 miejsc,
 • budynkach wysokościowych użyteczności publicznej a także zamieszkania zbiorowego.

W przypadku uruchomienia SUG następuje wypełnienie środkiem gaśniczym całego pomieszczenia, chroniąc przed pożarem wszystkie znajdujące się w nim przedmioty i urządzenia.Stałe urządzenia gaśnicze zgodnie z wytycznymi muszą przechodzić przeglądy w określonym przez producenta urządzeń czasie. Od 01.01.2015 r. w całej Unii Europejskiej obowiązują zmodyfikowane zasady dotycząca kontroli szczelności urządzeń zawierających F-gazy, bazujące na tym rozporządzeniu. Od właściwości urządzeń oraz ilości użytego środka gaśniczego uzależnione są wymagania dotyczące kontroli szczelności instalacji. Poniżej przykład przy zastosowaniu środka FM-200.

Sug Warszawa

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa | Przegląd drzwi przeciwpożarowych
Zobacz również:

1