Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest oddzielenie przez określony czas strefy w której pojawił się pożar od pozostałych stref. Zabezpieczając je przed przedostaniem się ognia, temperatury oraz dymu umożliwiają tym samym ewakuacje osób przebywających w budynku oraz podjęcie działań ratowniczych i gaśniczych. Drzwi przeciwpożarowe występują z określoną odpornością ogniową, najczęściej EI30 lub EI60, gdzie liczba w symbolu wskazuje na 30 lub 60 min skutecznego opierania się ogniu podczas pożaru.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi przeciwpożarowych składa się z takich elementów jak:

  • – Sprawdzenie elementów składowych, które wpływają na funkcjonowanie drzwi.
  • – Sprawdzenie czy wszystkie elementy blokujące, zapadkowe oraz klamki działają prawidłowo.
  • – Sprawdzenie szczelin pomiędzy posadzką, a drzwiami.
  • – Sprawdzenie zamków i rygli pod kątem właściwego zamocowania
  • – Sprawdzenie uszczelki pęczniejącej
  • – Wyregulowanie samozamykaczy.
  • – sprawdzenie zawiasów i innych elementów ruchomych pod kątem właściwego nasmarowania (wykonanie smarowania)

Oznaczenie drzwi przeciwpożarowych nie zostało jasno określone w przepisach przeciwpożarowych, jednak zaleca się oznakowanie ich tabliczkami ze znakiem „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!”
Po wykonaniu wszystkich czynności sporządzany jest protokół, potwierdzający wykonanie przeglądu, w którym zawarte są informacje o przeprowadzonych czynnościach, stanie technicznym drzwi jako urządzenia przeciwpożarowego, oraz kiedy powinien odbyć się kolejny przegląd. Protokół zawiera również listę usterek stwierdzonych podczas przeglądu, o ile takowe wystąpiły.
Warto przeczytać: Przeciwpożarowe wyłączniki prądu | Bramy przeciwpożarowe | Przegląd zbiorników przeciwpożarowych | Przegląd węży hydrantowych | Przegląd hydrantów zewnętrznych