Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Drzwiami przeciwpożarowymi nazywamy specjalne, samoczynne zamykane lub zamykane po wywołaniu alarmu pożarowego drzwi, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas. Podstawową cechą, jaką powinny charakteryzować się drzwi przeciwpożarowe jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej podczas pożaru. Zadaniem drzwi przeciwpożarowych jest zapewnienie efektywnej bariery przed przedostaniem się ognia, wysokiej temperatury, dymu, a także zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ewakuującym się użytkownikom w trakcie pożaru oraz sprawne podjęcie działań ratowniczo- gaśniczych. Drzwi przeciwpożarowe stanowią element oddzielania przeciwpożarowego posiadający określoną odporność ogniową związaną ze szczelnością (E) i izolacyjnością ogniową (I) oraz odpowiednią klasę dymoszczelności (S). W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego w obiekcie powinny być zamknięte lub zamykane automatycznie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drzwi i bram przeciwpożarowych. Należy je poddawać okresowym przeglądom i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd drzwi przeciwpożarowych

Przegląd drzwi przeciwpożarowych składa się z takich elementów jak:

  • Sprawdzenie elementów składowych, które wpływają na funkcjonowanie drzwi,
  • Sprawdzenie czy wszystkie elementy blokujące, zapadkowe oraz klamki działają prawidłowo,
  • Sprawdzenie szczelin pomiędzy posadzką, a drzwiami,
  • Sprawdzenie zamków i rygli pod kątem właściwego zamocowania,
  • Sprawdzenie uszczelki pęczniejącej,
  • Wyregulowanie samozamykaczy,
  • Sprawdzenie zawiasów i innych elementów ruchomych pod kątem właściwego nasmarowania (wykonanie smarowania).

Przegląd drzwi ppoż

Po wykonaniu wszystkich czynności sporządzany jest protokół, potwierdzający wykonanie przeglądu, w którym zawarte są informacje o przeprowadzonych czynnościach, stanie technicznym drzwi oraz terminie kolejnego przeglądu. Protokół zawiera również zaleceń pokontrolnych stwierdzonych podczas przeglądu.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1