Stały nadzór przeciwpożarowy w obiektach

Stały nadzór przeciwpożarowy w obiektach

Prowadzenie stałego nadzoru ppoż. w obiektach:
W zależności od sporządzonej umowy cywilno-prawnej ustawowo właściciel, zarządca bądź użytkownik obiektu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej). Do obowiązków należy m.in. wyposażenie budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapewnienie konserwacji tych urządzeń. Należy też do nich zapewnienie użytkownikom możliwości ewakuacji z obiektu, przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej oraz zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi  poprzez szkolenia przeciwpożarowe..
Stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym budynku zawiera w sobie pełen zakres obowiązków obejmujących ochronę PPOŻ, w tym dbałość o prawne wymogi,  prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór nad bezpieczeństwem użytkowników budynku. Na stały nadzór ppoż. składa się:

  1. Analiza bieżąca i okresowa stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu
  2. Konserwacja urządzeń przeciwpożarowych
  3. Nadzór nad terminami przeglądów systemów przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
  4. Prowadzenie dokumentacji dotyczących  bezpieczeństwa pożarowego
  5. Szkolenia pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz procedur ewakuacyjnych
  6. Przygotowywanie projektów i wniosków dotyczących zarządzeń wewnętrznych służących poprawie stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
  7. Doradztwo w zakresie wymagań techniczno-budowlanych
  8. Udział w pracach komisji technicznych mających związek z ochroną przeciwpożarową oraz w dochodzeniach przeciwpożarowych
  9. Współpraca z innymi instytucjami ( w tym organami administracji państwowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej )
1