Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

[wppr_avg_rating] Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dokumentem określającym organizację ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (budynku, innym obiekcie budowlanym, terenie). Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymagane od momentu odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy poddawać okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, lub w przypadku zmian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony

Odbiory budynków przez Państwową Straż Pożarną

Odbiory budynków przez Państwową Straż Pożarną

przeciwpożarowej. Obowiązek sporządzenia i wdrożenia instrukcji spoczywa na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku obiektu lub jego części stanowiącej oddzielną strefę pożarową.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna zawierać szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej dobrane indywidualnie pod względem danego obiektu i spełniające wymagane zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przedmiotowy dokument oraz umieszczone informacje zawierać powinny swoim zakresie:

  1. Część opisową – obejmującą m.in. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z głównego przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem, określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, warunki organizacji ewakuacji oraz praktyczne sposoby i sprawdzania, warunki zaznajamiania użytkowników obiektów/ pracowników z treścią przedmiotowej Instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi, zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego z uwzględnieniem danych graficznych.
  2. Część graficznej – zawierającej plany wszystkich kondygnacji obiektu uwzględniające m.in. powierzchnię, wysokość, liczbę kondygnacji budynku, parametry pożarowe, kategorię zagrożenia ludzi rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych, dróg ewakuacji ilości osób na każdej kondygnacji oraz w poszczególnych pomieszczeniach, dostępu do urządzeń dźwigowych, hydrantów, wskazanie dróg dojazdowych, usytuowanie obiektu względem terenów przyległych itd.

Obowiązek opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  wymagane jest w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej (np. biura, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, teatry, kina), zamieszkania zbiorowego (np. domy opieki i sanatoria, domy wczasowe i pensjonaty, hotele), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem, lub:

  1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m³ (nie dotyczy budynków inwentarskich),
  2. kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m³;
  3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1 000 m².

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego oraz przy zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Modyfikacje dokumentu powinny być dokonywane m.in. przy zmianie procesu technologicznego, wykonanych pracach budowlanych zmieniających układ dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń, a także w przypadku zmiany wyposażenia obiektu pod względem wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe. Przy każdej aktualizacji należy uwzględnić aspekty związane z funkcjonowaniem danego obiektu. Szczególną uwagę muszą stanowić przepisy określające bezpieczeństwo przeciwpożarowe, które mogły w tym okresie ulec zmianom.

Kto opracowuje Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów. W celu spełnienia przez ustawodawcę wskazanego wymogu należy przede wszystkim zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników i użytkowników obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego- rzuty graficzne oraz plany ewakuacji

Plany ewakuacji w formie wywieszanych tablic umieszcza się w widocznych miejscach w sposób zapewniający łatwy i swobodny dostęp. Plany ewakuacji wymagane są w:

  1. Publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U z 2020 r. poz. 1604);
  2. Muzeach na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. 2014, poz. 1240)

Zakres naszych usług obejmuje opracowywania oraz aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Proces opracowania dokumentacji realizujemy przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Nasz dział projektowy przeanalizuje indywidualnie dostępne możliwości i wybierze najlepsze rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Państwa obiektu.
Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa | Przegląd drzwi przeciwpożarowych

1