Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa

Systemy sygnalizacji pożaru służą do wykrywania zagrożenia spowodowanego pożarem, zasygnalizowaniu i powiadomieniu o zagrożeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujących.Jest to obecnie jeden z najczęściej wybieranych systemów, który sprawnie działający pomaga uchronić przed skutkami pożaru. Poprawnie skonfigurowany zapewnia szybkie wykrycie zagrożenia pożarem, reakcje w postaci zawiadomienia odpowiednich służb oraz przekazanie im istotnych informacji o miejscu wystąpienia zagrożenia. Cały system SSP powinien zostać sprawdzony przynajmniej raz w roku, a przeglądy wykonywane są na podstawie rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej stworzonych przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Warszawie

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez normy przewidziano kto, kiedy i w jakim zakresie może wykonać czynności związane z przeglądem. Należy wyróżnić obsługę codzienną, comiesięczną, kwartalną i roczną. Dwie pierwsze mogą być wykonane przez użytkownika obiektu natomiast do obsługi kwartalnej i rocznej wymagany jest specjalista.

Do przeglądu codziennego, wykonywanego przez użytkownika zaliczamy następujące czynności:

 • sprawdzenie czy centrala SSP i tablice sterownicze działają prawidłowo (bez błędów)
 • czy wszystkie elementy i linie systemu nie są w stanie wyciszenia lub czy po ewentualnym wyciszeniu zostały przywrócone do właściwej pracy.

System Sygnalizacji Pożaru składa się z następujących elementów:

 • Centrala (urządzenie zbierające i analizujące otrzymane sygnały, przekazujące je wedle skonfigurowanego scenariusza. Nowoczesne centrale umożliwiają swobodną konfigurację scenariusza działania systemu.
 • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) (urządzenia, przyciski z napisem „POŻAR”,  które pozwalają ręcznie uruchomić procedurę alarmu pożarowego).
 • Sygnalizatory (urządzenia które w sposób dźwiękowy informują o alarmie).
 • Moduły sterujące i monitorujące (sterują i monitorują urządzenia podłączone do SSP, a także umożliwiają integrację z pozostałymi instalacjami zawartymi w budynku)

W całym Systemie Sygnalizacji Pożaru, kluczową rolę odgrywa również odpowiedni dobór detektorów. To elementy, które jako pierwsze przekazują informację o zagrożeniu pożarowym. Można wyróżnić kilka podstawowych typów detektorów:

 • Czujki dymu optyczne – służą do wykrywania pożaru w jego wczesnej fazie , wykrywając widzialny dymu, który pojawia się jako pierwszy, kiedy nie ma jeszcze płomieni i zauważalnego wzrostu temperatury (materiał dopiero zaczyna się tlić).
 • Czujki jonizacyjne – podobnie jak czujki optyczne służą do wykrywania dymu, jednak zasada ich działania jest inna. Głównym elementem tego typu czujki jest źródło promieniowania jonizującego, którejonizuje powietrze w komorze pomiarowej. Niewielkie natężenie płynącego przez nie prądu jest mierzone. Wartość natężenia zmniejsza się, gdy gaz w komorze zmiesza się z dymem. Zmiana natężenia prądu jonizacji w zależności od stężenia składników powietrza w komorze detektora aktywuje alarm.Ze względu na występowanie w ich wnętrzu elementu radioaktywnego ich stosowanie wiąże się z dodatkowymi regulacjami prawnymi.
 • Czujki ciepła (temperatury) – detektory te reagują na przekroczenie określonej wartości temperaturowej lub jej gwałtowny wzrost. W porównaniu do czujek dymu są mniej efektowne, z racji iż zadziałają w momencie kiedy temperatura zacznie już rosnąć, jednak mają również szereg zalet, jak chociażby odporność na bodźce mylące, które występują przy czujka dymu (kurz, pył, para wodna).
 • Czujki płomienia – wykrywają emitowane przez płomienie promieniowanie podczerwone, a następnie uruchamiają dalsze kroki zaprogramowane w SSP. Ich minusem jest brak działania na pożary bezpłomieniowe.
 • Czujki liniowe -analizują moc wiązki podczerwieni odbieranej przez odbiornik w stosunku do tej wysłanej przez nadajnik. Przezroczyste, czyste powietrze nie zaburza promienia, natomiast dym zmniejsza klarowność powietrza. Detektor jest szczególnie niezawodny w przypadku wciąż zmieniającej się temperatury otoczenia lub wilgotności powietrza
 • Czujniki multisensorowe–jest to kombinacja kilku sensorów zamkniętych w jednej obudowie. Przykładem może być czujnik optyczny i temperatury działający jako jedno urządzenie.
 • Czujki zasysające – działają na zasadzie zasysania powietrza z określonego obszaru oraz poddawaniu go analizie przy wykorzystaniu elementu detekcyjnego, który wykonuje analizę składu powietrza. W sytuacji wykrycia zagrożenia, uruchamia procedurę alarmową.

Każdy element Systemu Sygnalizacji Pożaru odgrywa tak samo ważną rolę, ale tylko sprawny, odpowiednio skonfigurowany i konserwowany system potrafi zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Polecamy również: Zabezpieczenia ppoż WarszawaSzkolenia ppoż WarszawaSug WarszawaPrzegląd zbiorników przeciwpożarowych WarszawaPrzegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa
, Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

1