Aktualności

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej – poznaj je lepiej

Data publikacji: 16.03.2023

Rodzaje systemów wentylacji pożarowej. Czy wiesz, że systemy wentylacji pożarowej to jeden z elementów, który może zadecydować o bezpieczeństwie osób przebywających w budynku w czasie pożaru? To właśnie z wykorzystaniem tego rodzaju mechanizmów jest np. usuwany dym z pomieszczeń. Ponadto system wentylacji pożarowej służy często także jako narzędzie do kontroli rozprzestrzeniania się dymu. Z tego chociażby powodu, tak istotne są regularne przeglądy wentylacji, przeprowadzane przez Flame Protect. Zajmujemy się również konserwacją i naprawą takich instalacji.

Wentylacja pożarowa

– czyli właściwie co?
Pod tym terminem kryje się wiele urządzeń i systemów, które łączy jeden cel – łagodzenie skutków pożaru poprzez oddymianie oraz kontrolę rozprzestrzeniania się dymu w budynku.
Podział systemów wentylacji pożarowej – zaproponowany przez specjalistów z Zakładu Badań Ogniowych ITB – jest dość rozbudowany. Warto jednak przyjrzeć się mu bliżej.
Jedno z kryteriów podziału to cel stosowania wentylacji pożarowej. W tym zakresie można wskazać na takie typy wentylacji jak:

 • wentylacja oddymiająca – ten typ wentylacji wykorzystuje się głównie w garażach, poziomych drogach ewakuacji, dużych pomieszczeniach handlowych czy pasażach handlowych. Jej działanie opiera się na usuwaniu dymu z warstwy dymu, która jest zgromadzona pod stropem. W ten sposób można stworzyć przestrzeń wolną od dymu, co umożliwi łatwiejszą drogę ewakuacji. Tego typu wentylacja nie znajdzie zastosowania w bardzo małych pomieszczeniach, z racji braku przestrzeni do skutecznego zgromadzenia i usunięcia dymu;
 • oczyszczanie z dymu – określa się ją też jako system rozcieńczania dymu, zasada działania tego mechanizmu opiera się na zgodzie, by całą przestrzeń pomieszczenia wypełnić dymem, jednak jego stężenie czy temperatura są na tyle ograniczone, że nie powinny stanowić już zagrożenia;
 • systemy kontroli dymu i ciepła – spotyka się je głównie w garażach czy przejazdach w garażach zamkniętych. Ich główna funkcja to ograniczenie rozprzestrzeniana się dymu i ciepła między źródłem pożaru i punktem jego usunięcia. W ten sposób powstaje droga wolna od dymu prowadząca do źródła pożaru.

Z kolei ze względu na rodzaj wykorzystanych urządzeń wskazać można:

 • wentylację strumieniową – zapewnia kontrolę dymu oraz ciepła, a także oczyszczanie z dymu;
 • wentylację grawitacyjną – jej celem jest przede wszystkim oddymienie, jak również zabezpieczenie drogi ewakuacji. Dokonamy przeglądu i napraw tego typu wentylacji;
 • wentylację kanałową – funkcje takiego systemu to oddymienie, oczyszczenie z dymu, a także zabezpieczenie dróg ewakuacji przed dymem. System ten w zależności od sytuacji pracuje z różnymi strumieniami przepływającego powietrza. W czasie normalnego funkcjonowania obiektu pełni rolę wentylacji bytowej. Natomiast w czasie pożaru wykorzystuje się ją jako wentylację oddymiającą;
 • systemy różnicowania ciśnień – ich cel to zapobieganie zadymieniu, co prowadzi do zapewnienia drogi ewakuacji;
 • systemy szachtów nawiewno-wyciągowych – ich zadaniem jest kontrola dymu i ciepła oraz oczyszczanie z dymu.

Możesz powierzyć nam systematyczne badania swojej wentylacji, w tym m.in. przeglądy wentylacji kanałowej albo przeglądy i naprawy wentylatorów strumieniowych, a także przeglądy i naprawy szachty sterującej wentylacją pożarową.

Przegląd i konserwacja systemów oddymiania garaży

– co jest istotne?
Przeglądy różnych typów instalacji, w tym np. przeglądy wentylacji kanałowej, pozwalają na sprawdzenie, czy konkretna instalacja spełnia warunki techniczne umożliwiające bezpieczne korzystanie z takiej instalacji.
Wytyczne związane z tym zagadnieniem zostały przewidziane w różnych aktach prawnych, w tym:

 • w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane [Dz.U.2021.2351 t.j.] nakładającej w art. 62 pkt 1 obowiązek okresowej kontroli w zakresie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Taka kontrola powinna przypadać raz w roku. Liczba rocznych kontroli zmienia się w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Takie obiekty powinny być poddane okresowej kontroli co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Należy podkreślić, że przepisy te dotyczą przeglądu wentylacji grawitacyjnej, a nie mechanicznej. Kwestia przeglądu tej drugiej nie została uregulowana w tym akcie prawnym;
 • w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2022.1225 t.j.].

Przeglądy instalacji kanałowej – kluczowe informacje

Przyjrzyjmy się teraz bliżej kwestii przeglądu wentylacji kanałowej, często wykorzystywanej w garażach. W czasie działania takiego systemu można zaobserwować powstanie dwóch warstw, z czego jedna znajduje się pod sufitem i stanowi gorące gazy pożarowe, a druga – wolna od dymu to warstwa czystego powietrza. Cała instalacja opiera się na wentylatorach nawiewnych i wywiewnych, sieci przewodów wentylacyjnych, kratkach nawiewnych i wywiewnych, elementach regulacyjnych i przeciwpożarowych klapach odcinających.
Podczas przeglądu wentylacji kanałowej sprawdzamy, czy przewody mają odpowiednią klasę odporności ogniowej, temperaturę i czy działają prawidłowo. Zajmujemy się również jej naprawą oraz konserwacją.
Przewody wentylacji oddymiającej, które obsługują:

 • tylko jedną strefę pożarową ­ muszą mieć klasę odporności ogniowej przynajmniej taką, jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216 wskazanego powyżej rozporządzenia. Ponadto, w przypadku, gdy wynikająca z obliczeń temperatura dymu powstającego w czasie pożaru nie przekracza 300°C, istnieje możliwość stosowania klasy E300 S;
 • więcej niż jedną strefę pożarową – przewody powinny charakteryzować się klasą odporności ogniowej EIS, co najmniej taką, jak klasa odporności ogniowej stropu określona w § 216 wskazanego rozporządzenia.

Ponadto istotne jest też, by przewody wykazywały odporność na działanie wysokich temperatur. Dodatkowo powinny mieć klasę:

 1.  F600 60, o ile przewidywana temperatura dymu wynosi więcej niż 400°C (taki wentylator może działać przy temperaturze 600°C przez 60 min),
 2. F400 120 w pozostałych przypadkach.

Nie w każdym pomieszczeniu sprawdzi się wentylacja tego rodzaju, z uwagi na trudność utrzymania dymu na pożądanej wysokości. Dlatego nie montuje się jej w garażach niższych niż 2,9 m.
Pamiętaj, że decydując się na regularne przeglądy wentylacji kanałowej dbasz o bezpieczeństwo osób, które korzystają z obiektów, gdzie zamontowana jest konkretna instalacja.

Wentylacje strumieniowe

– przeglądy i naprawy
W naszej gestii są też przeglądy wentylacji strumieniowej. Świadczymy usługi z zakresu jej konserwacji i ewentualnych – gdy zachodzi taka potrzeba – napraw.
Taka instalacja składa się z kilku elementów: wentylatorów strumieniowych, wentylatorów wyciągowych, systemu umożliwiającego nawiew powietrza w momencie oddymiania, szachtów nawiewnych i wywiewnych, które posiadają kratki spełniające funkcję czerpni i wyrzutni powietrza. W wyniku działania zjawiska, jakim jest indukcja powietrza, średnia prędkość powietrza w przekroju poprzecznym garażu wynosi 1 m/s.
Aby wentylator strumieniowy spełniał swoją funkcję, musi być położony w centralnym miejscu w stosunku do masy powietrza, którą będzie przesuwać. Należy zadbać też o to, by odległość od najbliżej położonej belki stropowej w garażu po stronie kratki wlotowej wynosiła nie mniej niż 0,5 m. Z kolei po stronie tłocznej wentylatora nie może być mniejsza niż 2,0 m. Wysokość belki stropowej nie powinna przekraczać 400 mm.
W ramach przeglądu sprawdzimy, czy wentylacja działa prawidłowo, czy wymaga naprawy albo konserwacji.

Pamiętaj o przeglądzie swojej wentylacji!

Niezależnie od tego, jaki typ wentylacji znajduje się w Twoim budynku i czy jego systematyczny przegląd został narzucony przez prawodawcę, pamiętaj, że dla własnego bezpieczeństwa, należy go systematycznie sprawdzać.
Flame Protect oferuje m.in. takie usługi jak przegląd i konserwacja systemów oddymiania garaży, w tym: przeglądy wentylacji kanałowej, przeglądy wentylacji strumieniowej, a także przeglądy i naprawy szachty sterującej wentylacją pożarową. Zajmujemy się też przeglądami i naprawami wentylatorów osiowych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia – zdobyte m.in. na specjalistycznych szkoleniach – do wykonywania takich czynności.
Na co dzień sprawujemy nadzór nad instalacjami i – w razie potrzeby – przeprowadzamy konserwacje oraz naprawy tego typu mechanizmów. Łączymy umiejętności techniczne z wiedzą prawną. Dzięki temu profesjonalnie przeprowadzamy przeglądy i konserwacje, a także dostarczamy niezbędną, kompletną dokumentację poświadczającą wykonane czynności.

Zobacz również:

1