Aktualności

Opracowanie pomiarów natężenia hałasu

Data publikacji: 28.01.2022

Opracowanie pomiarów natężenia hałasu. Wysoki poziom hałasu należy do czynników o negatywnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka. Hałas nie tylko może przyczyniać się do trwałych uszkodzeń narządów słuchu, ale też łączy się ze stresem i negatywnym oddziaływaniem na system nerwowy.
Hałas też szkodzi środowisku naturalnemu, co widać między innymi na przykładzie barier dźwiękochłonnych ustawianych wzdłuż autostrad i tras szybkiego ruchu.
Nadmierna liczna decybeli może oddziaływać zarówno w szeroko pojmowanej przestrzeni publicznej, jak również w zakładach pracy. W obu przypadkach sposobem na ograniczenie natężenia hałasu jest wykonywanie cyklicznych pomiarów. Tylko na ich podstawie można wykazać o przekroczeniu norm.

Opracowanie pomiarów natężenia hałasu

Podstawy prawne

Podobnie jak wiele innych przepisów mających na celu ochronę zdrowia, także przy nadmiernym hałasie obowiązują stosowne wytyczne Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 2 I 2011 w sprawie badań i pomiarów czynników o negatywnym wpływie na ludzkie zdrowie w środowisku pracy określono częstotliwość badań oraz sposób ich wykonywania.

Najwyższe dopuszczalne wartości związane z natężeniem hałasu zawarto w załączniku nr 2 z dnia 12 VI 2018 roku, który został udostępniony przez ministra rodziny, pracy i polityki socjalnej.

Wartości graniczne w biurach

Na podstawie wielu badań przyjęto, że poziom hałasu przekraczający 70 dB zaczyna negatywne oddziaływać na zdrowie. Oczywiście nie jest to wartość graniczna, więc maksymalny poziom hałasu w danym miejscu pracy może być, i jest, na innym poziomie. W przestrzeni biurowej maksymalną wartością jest 55 dB. W praktyce za wielkość obowiązuje jedynie w pomieszczeniach projektowych i koncepcyjnych i w pomieszczeniach administracyjnych. W biurach i sekretariatach zajmujących się obsługą klienta (także w popularnych w korporacjach open space) wartość maksymalną określono na 65 dB.
Poziom hałasu generowany wewnątrz pomieszczenia to nie wszystko. Istotne znaczenie ma też liczba decybeli przenikających do miejsca pracy z zewnątrz. Tutaj normy są jeszcze bardziej surowe – np. osoby wykonujące zadania wymagające silnego skupienia muszą mieć zapewnione poziom hałasu docierającego z zewnątrz maksymalnie do 35 dB.
Zobacz naszą ofertę:

Pomiar natężenie hałasu w pomieszczeniach produkcyjnych

Wyższe wartości emitowanego hałasu obowiązują w miejscach, gdzie pracują maszyny. I tak w niektórych przypadkach jako maksymalną wartość podaje się aż 85 dB przy progu działania o 5 dB niższym. Trzeba dodać, że wartości te są uśrednione w cyklu tygodniowym. W ustawodawstwie są też inne wartości hałasu, który może mieć miejsce w pomieszczeniu produkcyjnym – 135 dB jako punkt szczytowy oraz 115 dB jako wartość maksymalna. Brzmi zawile, podobnie jak sprecyzowany przez ustawodawcę czas, w którym można przebywać w wysokim hałasie.

Pomiar natężenie hałasu w przestrzeni publicznej

Dopuszczalna wartość decybeli obowiązuje nie tylko w miejscach wykonywania pracy zarobkowej. 50 dB – to wartość obowiązująca między innymi w szkołach, na uczelniach, w szpitalach miejskich,w zabudowie jednorodzinnej czy w domach opieki społecznej Co ciekawe, bardziej surowe normy (45 dB w dzień i 40 dB w nocy) obowiązują w uzdrowiskach czy szpitalach położonych poza miejskimi rogatkami. 55 dB w dzień i 45 dB w nocy – to wartości choćby dla zabudowy wielorodzinnej, dla miast liczących więcej niż 100 tys. mieszkańców czy w strefach rekreacji. Co oczywiste, są wyjątki, czyli obiektu położone nieopodal linii kolejowych czy dróg.
Wspominając o natężeniu hałasu mierzonym w decybelach (dB), trzeba dodać, że hałas rośnie dwukrotnie średnio co 3 dB.

Komu zlecić opracowanie pomiarów natężenia hałasu?

Określając wartości hałasu, ustawodawcy wskazali, kto może wykonywać badania związane z jego natężeniem. Takie firmy muszą posiadać odpowiednie narzędzia i wykwalifikowaną kadrę. W Warszawie i okolicach godną polecenia jest Flame Project.
Poza pomiarem natężenia hałasu Flame Project zajmuje się innymi serwisem systemów detekcji niebezpiecznych, szeroko pojętą tematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, konserwacją i serwisem urządzeń przeciwpożarowych oraz oferuje szeroką gamę szkoleń dla pracodawców i pracowników.
Zobacz również:

1