Aktualności

Oszczędności dla wspólnot mieszkaniowych – zmiana scenariusza pożarowego

Data publikacji: 29.04.2020

Scenariusz pożarowy dla obiektów mieszkaniowych

Zawiera on opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
– sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
– rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.
Wszyscy, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji muszą pamiętać, że polskie prawo nakłada obowiązek opracowania scenariusza pożarowego, dopasowanego do danego obiektu. Obowiązek ten określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003.


ZAWARTOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SCENARIUSZY

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

Przepisy prawne nie określają jasno jakie informacje powinny znaleźć się w scenariuszu rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. Analizując je jednak, można wysnuć wniosek, że powinien on określać przebieg pożaru krok po kroku, z uwzględnieniem zagrożeń jakie ze sobą niesie oraz obrazować w jaki sposób zmniejszą się te zagrożenia dzięki działaniu zamontowanych w budynku urządzeń przeciwpożarowych. Zakres dokładności informacji scenariusza rozwoju zależny jest od wielkości i architektury obiektu – im większy i bardziej skomplikowany, tym dokument obszerniejszy.

Scenariusz pożarowy dla obiektów bardzo dużych

Tworząc scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla obiektów bardzo dużych – wielkokubaturowych i wielofunkcyjnych, powinniśmy wykorzystać inżynierię bezpieczeństwa pożarowego i rozpocząć od określenia następujących parametrów pożaru:

· moc pożaru
· rozmiar pożaru,
· czas trwania pożaru,
· szybkość wydzielania się dymu pożarowego,
· szybkość wydzielania się z pożaru toksycznych produktów spalania,
· czas potrzebny do osiągnięcia kluczowych zdarzeń podczas scenariusza pożarowego.

Założenia te musimy oprzeć przede wszystkim na rodzaju materiału palnego, który może znajdować się w budynku, biorąc pod uwagę najbardziej niekorzystne warunki jakie mogą się pojawić. Może zdarzyć się i tak, że ze względu na charakterystykę obiektu, będziemy musieli poddać analizie nie jedną, a kilka potencjalnych sytuacji zagrożeń.

Tworząc scenariusz pożarowy należy rozpatrzyć przede wszystkim:

· efektywność instalacji sygnalizacji pożaru,
· efektywność stałych urządzeń gaśniczych,
· efektywność systemów usuwania dymu i ciepła,
· czas w jakim dojdzie do uszkodzenia konstrukcji,
· czas w jakim pożar wydostanie się ze strefy pożarowej,
· czas potrzebny na ewakuację ludzi (WCBE).

Po uwzględnieniu wszystkich wymienionych wyżej aspektów, należy przystąpić do określenia jakie urządzenia przeciwpożarowe zastosowane będą w obiekcie, zobrazowania ich działania w sytuacji zagrożenia, a co za tym idzie – także ich wpływu na ludzkie bezpieczeństwo i ochronę mienia.

Scenariusz pożarowy dla obiektów małych i niewielkich

Scenariusz dla obiektów niewielkich może być znacznie mniej obszerny. Powinien on przede wszystkim uwzględniać zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, które przewidują zasady prawne. Analizując scenariusz pożarowy należy także wziąć pod uwagę wpływ dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych oraz innych technicznych zabezpieczeń, których nie nakazują przepisy, lecz które poprawiły by warunki ewakuacji w sytuacji zagrożenia, lepiej chroniły mienie, czy też obniżyły koszty budowy, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązkowego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązania te powinny być jednak zaakceptowane przez inwestora obiektu. Jeżeli w projekcie budynku uwzględnione zostały także projekty urządzeń przeciwpożarowych (czyli na dalszym etapie realizacji inwestycji nie ma potrzeby uzgadniania dokumentacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych), w scenariuszu powinny znaleźć się informacje dotyczące wysterowania wszelkich urządzeń przeciwpożarowych oraz innych rozwiązań technicznych. Przede wszystkim powinien się tam znaleźć wątek o kolejności włączeń i wyłączeń tych urządzeń oraz czasy ich funkcjonowania (licząc od chwili wybuchu pożaru) warunkujące skuteczność zabezpieczenia.

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru opracowany dla niewielkich obiektów powinien ponadto uwzględniać:

· miejsca najbardziej narażone na wybuch pożaru,
· skutki ewentualnego pożaru, wraz z określeniem zagrożenia dla ludzi,
· wykrycie i zlokalizowanie pożaru oraz zaalarmowanie obsługi technicznej,
· weryfikację zgłoszonego alarmu przez personel budynku,
· wydzielenie strefy pożarowej w miejscu, w którym wybuchł pożar,
· sposoby alarmowania o zagrożeniu osób przebywających w strefie pożaru oraz w strefach sąsiednich,
· warunki ewakuacji,
· wyłączenie lub włączenie urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń po otrzymaniu sygnału alarmowego (zgodnie z kolejnością, a także z przewidzianymi czasami opóźnienia lub bez opóźnienia),
· czas przybycia na miejsce jednostki ratowniczo-gaśniczej i podjęcia przez nią działań,
· inne elementy, zależne od rozmiaru obiektu i jego charakteru.

Nasza firma wykonuje zmiany założeń scenariuszów pożarowych. Podczas zmiany treści scenariusza pożarowego ustalamy potrzeby zleceniodawcy (np. pozostawienie centrali SSP bez obsługi personelu). Zaproponowane rozwiązania umożliwiają ograniczenie kosztów utrzymania personelu obsługującego centralę pożarową przez wspólnoty mieszkaniowe. Wygenerowane oszczędności rzędu kilkunastu tysięcy rocznie można wykorzystać na planowane inwestycje oraz poprawę bezpieczeństwa w obiektach. Usługi przeciwpożarowe Flame Protect dostępne już teraz pod – https://flameprotect.pl/. Skontaktuj się z nami i przedstaw sytuację. Nasza firma dopasuje odpowiednie działania wraz z ofertą i wyceną.

Prowadzimy stałą ochronę przeciwpożarową budynków. Nasz serwis dostępny jest 24/7 . Zapewniamy niezwłoczne przybycie na miejsce w celu weryfikacji alarmu pożarowego oraz usunięcia awarii CSP. Działamy na terenie Warszawy, Pruszkowa, Wołomina, Piaseczna, Lublina, Kielc oraz wybranych miast.

Polecamy również: Zabezpieczenia ppoż WarszawaSzkolenia ppoż WarszawaSug WarszawaPrzegląd zbiorników przeciwpożarowych WarszawaPrzegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa, Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

1