Aktualności

Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

Data publikacji: 24.11.2019

System Oddymiania

W przypadku powstania pożaru najważniejsza jest sprawna i szybka ewakuacja ludzi z budynku. Rozwiązaniami, które umożliwiają usuwanie dymów i gorących gazów pożarowych z obiektu, a przede wszystkim z dróg ewakuacyjnych są  systemy oddymiania. Prawidłowe funkcjonowanie instalacji oddymiania w budynku w czasie trwania pożaru umożliwia m. in. zmniejszenie strat mienia, sprawniejszą ewakuację i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych. System oddymiana poprzez centralę oddymiania steruje klapami oddymiającymi.  W zależności od przyjętych rozwiązań możliwe jest jednoczesne otwarcie bram, okien lub drzwi napowietrzających, a także opuszczenie kurtyn dymowych. Zastosowane klapy dymowe mogą być wyposażone w napędy pneumatyczne lub elektryczne. Sygnał wysterowania oddymiania pochodzi z czujki lub przycisku będącego elementem instalacji. W przypadku zastosowania systemu sygnalizacji pożaru możliwe jest współdziałanie systemów. Obiekty, gdzie występuje obowiązek stosowania odymiania określone zostały na podstawie stosownego rozporządzenia. Zakres funkcjonalności systemu dostosowuje się po uwzględnieniu uwarunkowań architektonicznych.

Zobacz naszą ofertę:

Projekt systemu oddymiania powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej  i aktualnie obowiązujących przepisów jest rzeczą niezbędną w  przypadku projektowania systemów oddymiania.

System Oddymiania – przepisy

Wyposażenie budynków w systemy oddymiania regulują odpowiednie przepisy. Konieczność instalacji systemów oddymiania reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W  treści  znajdują  się  m.in.  zapisy  dotyczące  zastosowania   urządzeń do usuwania dymu (lub zapobiegających zadymieniu) w następujących budynkach:

  • niskich posiadających strefę pożarową ZL II,
  • średniowysokich, zawierających strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
  • niskich i średniowysokich zawierającym strefę pożarową PM (produkcyjno – magazynowe)  o  gęstości  obciążenia  ogniowego  ponad 500 MJ/m2    lub pomieszczenia o zagrożeniu wybuchem – stosujemy klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami, wyposażone    w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do odprowadzania dymu.
  • wysokich i wysokościowych, w strefach pożarowych innych niż ZL IV, a także w pasażach (krytym ciągu pieszym oraz w przykrytym dziedzińcu wewnętrznym) jeśli przylegają lokale handlowe i usługowe oraz w podziemiach, gdzie występuje pomieszczenie przeznaczone dla 100 i więcej osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, stosujemy rozwiązania zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych i tego pomieszczenia. Ponadto, klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe będące częścią drogi ewakuacyjnej w budynku wysokim dla strefy pożarowej PM powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynnie oddymiające za pomocą wykrywania dymu.

Instalacje oddymiania powinny być stosowane również w budynkach mieszkalnych, jeżeli przekroczona zostanie maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego. Zachodzi wówczas konieczność wydzielenia pożarowego klatki schodowej oraz wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu.

System Oddymiania- rodzaje

Oddymianie grawitacyjne – zasada działania polega na otwarciu klap pożarowych przy stropie przez które odprowadzane są niebezpieczne gazy spalinowe, jednocześnie napowietrzane jest od dołu przy pomocy drzwi, bram lub okien. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Do instalacji dobiera się odpowiednie napędy pneumatyczne lub elektryczne.

Oddymianie mechaniczne– odprowadzenie niebezpiecznych gazów przebiega dzięki układowi wentylatorów wyciągowych. Zasilane wykonane z przed głównego wyłącznika prądu. Ten typ instalacji stosujemy przede wszystkim w garażach podziemnych, tunelach, budynkach wysokich. Do komplementarnych urządzeń zapobiegających zadymieniu i rozprzestrzenianiu się dymu zaliczamy: kurtyny dymowe, klapy żaluzjowe, bramy, drzwi i okna napowietrzające, klapy odcinające itp.

System Oddymiania – przeglądy

Serwis i konserwacja systemu oddymiania jest niezbędna w celu ciągłej sprawności instalacji oraz wymagana w świetle obowiązujących przepisów. Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów      (Dz.  U.  2010    nr   109  poz.  719)   reguluje konieczność dokonywania przeglądu i konserwacji systemu oddymiania w okresach oraz sposób zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, lecz nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Czynności którym poddawana jest instalacja obejmują:
• testy pracy centrali w stanie nadzoru, alarmu, uszkodzenia,
• sprawdzenie poprawność komunikatów wychodzących i działania diod informacyjnych,
• kontrole zamocowania elementów detekcyjnych, przycisków, siłowników, klap oraz ich stanu technicznego,
• zadymienie czujek oraz wyzwolenie stanu alarmowego przyciskiem, sprawdzenie czasu zadziałania,
• kontrola szczelności zamknięć klap, drzwi, okien. Regulacja siłownika (opcjonalnie),
• sprawdzenie zasilania z sieci oraz zasilania awaryjnego (stanu akumulatorów),
• kontrole ciągłości i połączenia przewodów linii dozorowych i wyjściowych,
• kontrole współpracy z systemami współpracującymi (opcjonalnie),
• wykonanie protokołu przeglądu, diagnozy usterek oraz wpisu do książki systemu

FLAME PROTECT świadczy usługi projektowania, wykonawstwa i serwisu instalacji na terenie całego kraju.

1