Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jest odłączenie zasilania budynku od źródła energii elektrycznej podczas pożaru. Sprawnie działający wyłącznik prądu zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom budynku podczas ewakuacji oraz  strażakom podczas akcji gaszenia pożaru. Urządzenie odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, za wyjątkiem tych które podczas ewentualnego pożaru zasilają urządzenia niezbędne do przeprowadzenia akcji ratowniczej. Do tych urządzeń zaliczają się między innymi:

 • pompy pożarowe,
 • audiowizualny system ostrzegawczy,
 • windy wykorzystywane przez ekipy ratownicze,
 • systemy technicznych zabezpieczeń PPOŻ.,
 • wentylację pożarową.

Na skutek zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, nie powinno załączać się drugie źródło energii elektrycznej (z wyjątkiem ww. wymienionych urządzeń i źródła, które zasila awaryjne oświetlenie – jeśli takowe występuje w budynku).

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Według  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w obiektach o powierzchni przekraczającej 1000 m3 bądź w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, konieczne jest zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W przepisach znajduję się również informacja o tym, gdzie powinien być zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Według tego Rozporządzenia należy ulokować go w pobliżu głównego wejścia do budynku bądź złącza. Urządzenie powinno zostać również odpowiednio oznakowane.
Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.
Podczas wykonywania przeglądu PWP należy wykonać następujące czynności:

 1. Sprawdzić lokalizację wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
 2. Sprawdzić aktywację wyłącznika.
 3. Sprawdzić wizualnie stan techniczny wyłącznika prądu.
 4. Sprawdzić działanie wyłącznika – czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika w rozdzielni prądu.
 5. Sprawdzić podtrzymanie zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 6. Sprawdzić obwody elektryczne, dla wyłączonej części.
 7. Sprawdzić obwody elektryczne, dla aktywnej części.
 8. Skontrolować oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
 9. Wykonać protokół przeglądu

Czytaj więcej: Bramy przeciwpożarowe | Zbiorniki przeciwpożarowe | Przegląd węży hydrantowych | Przegląd hydrantów zewnętrznych | Przegląd hydrantów wewnętrznych