Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, jest jest wyłączenie zasilania do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.  Sprawnie działający przeciwpożarowy wyłącznik prądu zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom budynku podczas ewakuacji oraz  strażakom podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Na skutek zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, nie powinno załączać się drugie źródło energii elektrycznej (z wyjątkiem ww. wymienionych urządzeń i źródła, które zasila awaryjne oświetlenie – jeśli takowe występuje w budynku).

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Według  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w obiektach o powierzchni przekraczającej 1000 m3 bądź w budynkach, w których znajdują się strefy zagrożone wybuchem, konieczne jest zainstalowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W przepisach znajduję się również informacja o tym, gdzie powinien być zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Według tego Rozporządzenia należy ulokować go w pobliżu głównego wejścia do budynku bądź złącza. Urządzenie powinno zostać również odpowiednio oznakowane.
Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U nr 109 z dnia 22.06.2010 r., poz. 719) przeglądy wyłączników przeciwpożarowych powinny być wykonywane nie rzadziej, niż raz do roku.
Podczas wykonywania przeglądu PWP należy wykonać następujące czynności:

  1. Sprawdzić lokalizację wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
  2. Sprawdzić aktywację wyłącznika.
  3. Sprawdzić wizualnie stan techniczny wyłącznika prądu.
  4. Sprawdzić działanie wyłącznika – czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika w rozdzielni prądu.
  5. Sprawdzić podtrzymanie zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
  6. Sprawdzić obwody elektryczne, dla wyłączonej części.
  7. Sprawdzić obwody elektryczne, dla aktywnej części.
  8. Skontrolować oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
  9. Wykonać protokół przeglądu.

Czytaj więcej: Bramy przeciwpożarowe | Zbiorniki przeciwpożarowe | Przegląd węży hydrantowych | Przegląd hydrantów zewnętrznych | Przegląd hydrantów wewnętrznych

1