Przegląd hydrantów zewnętrznych

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Podczas działań gaśniczych hydranty zewnętrzne są głównym źródłem zaopatrzenia w wodę straży pożarnej, dlatego ich poprawne działanie jest niezbędne. Właściciel w zależności od wielkości obiektu, powinien zapewnić odpowiednią ilość wody z hydrantów zewnętrznych, tak aby można było przeprowadzić skuteczne działania gaśnicze. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji.

Hydrant zewnętrzny

Z reguły hydranty zewnętrzne rozlokowane są w odległościach około 150 m od ulic lub drogi. Warunki oraz lokalizację rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych regulują przepisy prawa. O wyborze danego typu hydrantu decydują przede wszystkim warunki lokalnej zabudowy, które powinny umożliwiać łatwy dostęp do urządzenia, nie utrudniając przy tym normalnie występującego ruchu komunikacyjnego.

Wymagane nominalnie wydajności hydrantów zewnętrznych:

  • dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s,
  • dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s,
  • dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s.

Przegląd hydrantu zewnętrznego

Przegląd hydrantu składa się z kilku etapów, a pierwszy z nich to sprawdzenie czy hydrant jest prawidłowo oznaczony. Służą do tego tabliczki znamionowe w pobliżu urządzenia. Następnie wykonywane są prace związane z czyszczeniem, konserwacją oraz pomiarami wydajności hydrantu. Na zakończenie prac, sporządzany jest protokół informujący o przebiegu przeglądu, zawierający dane pomiarowe oraz inne niezbędne informacje.

Polecamy Przegląd węży hydrantowych | Przegląd hydrantów wewnętrznych | Przegląd gaśnic Warszawa | Oznakowanie ppoż Warszawa | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa

1