Plan ewakuacji budynku

Plan ewakuacji budynku 

Plan ewakuacyjny budynku powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, które umożliwią przeprowadzenie bezpiecznej i skutecznej ewakuacji osób w razie zagrożenia pożarowego, a także zminimalizowanie ewentualnych strat materialnych.
Z zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenówwynika konieczność stworzenia planu ewakuacyjnego. Rozporządzenie nakłada obowiązek zapewnienia i wdrożenia skutecznej ochrony przeciwpożarowej na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów), których kubatura (lub jej część) przekracza 1000 m3 (1500 m3 dla budynków inwentarskich).
Plan ewakuacyjny jest graficzną częścią instrukcji przeciwpożarowej. Oba elementy powinny znajdować się w każdym budynku użyteczności publicznej.
Plany ewakuacji zawierają wszystkieelementy budynku, przedstawione graficznie, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowo ewakuacji.  Na planszy powinny znaleźć się czytelnie przedstawione informacje o:

 • Powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji budynku,
 • Odległości od obiektów sąsiadujących,
 • Parametrach pożarowych występujących substancji palnych,
 • Występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • Kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • Lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • Podziale obiektu na strefy pożarowe,
 • Warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • Miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejscach usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • Wskazaniu dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • Hydrantach zewnętrznych oraz innych źródłach wody do celów przeciwpożarowych,
 • Drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Plan ewakuacyjny może sporządzić tylko osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie i ukończony kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • inżynier bezpieczeństwa pożarowego,
 • technik pożarnictwa.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1