Aktualności

Przegląd detekcji oraz odcięcia gazu w kotłowni

Data publikacji: 21.04.2020

Skuteczne zabezpieczenia przeciwpożarowe w budynkach mają ogromne znaczenie dla utrzymania norm dotyczących bezpieczeństwa. Systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych powinny być montowane w miejscach gdzie może dojść do uwolnienia takich substancji, aby możliwe było ich jak najszybsze wykrycie. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.
Nasza firma oferuje kompleksowe usługi przeciwpożarowe z zakresu projektowania, montażu i serwisu systemu detekcji gazu na terenie Warszawy i wybranych miejscowości. W naszym asortymencie znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne do stworzenia systemu elementy takie jak: detektory gazu, centrale sterujące, zawory odcinające, sygnalizatory akustyczne i świetlne oraz osprzęt potrzebny do ich montażu.

Przeglądy i konserwacja detektorów gazu

Detektor gazu to nic innego jak urządzenie sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu, dlatego też wykonując przegląd, każdy detektor poddajemy pomiarowi czułości za pomocą testowego gazu laboratoryjnego. W sytuacji uznania detektora za uszkodzony konieczna będzie jego kalibracja. Na czas demontażu i naprawy sensora montujemy urządzenie zastępcze, aby zapewnić ciągłość w działaniu. Zalecane jest, aby przegląd systemu detekcji gazu w kotłowniach jak i w garażach przeprowadzony był co najmniej raz do roku. Możliwość zastosowania powyższego systemu znajduje odwzorowanie zarówno w hotelach, biurach, budynkach użyteczności publicznej jak również w budynkach zawierających pomieszczenia będące zagrożone emisją gazów toksycznych i wybuchowych.
Obiekty szczególnie narażone na występowanie gazów toksycznych i wybuchowych:
Kotłownie gazowe, stacje paliw, lakiernie, stacje gazowe, garaże i parkingi, oczyszczalnie ścieków, magazyny rozpuszczalników i alkoholu.
„Zgodnie z § 158 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW.”
Rozporządzenie to, będąc wynikiem wielu analiz, między innymi analizy stanu bezpieczeństwa eksploatacji paliw gazowych w budynkach, ustala warunki, jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe. Po raz pierwszy ustawodawca nakłada obowiązek stosowania systemów sygnalizacyjnych i odcinających dopływ gazu do pomieszczeń o zainstalowanej mocy cieplnej ponad 60 kW. Rozporządzenie określa także umiejscowienie zaworów odcinających (na zewnątrz budynku) i sygnalizacji alarmowej. Było to powodem wdrożenia do produkcji nowych elementów systemu.

Geneza systemów zabezpieczeń kotłowni gazowych

Nowoczesne gazownictwo opiera się dziś nie tylko na doświadczeniu, nowych materiałach i technologiach, komputeryzacji procesów badawczych i projektowych, ale także na nowych technikach podnoszących bezpieczeństwo eksploatacji paliw gazowych. Nawet przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki nie jesteśmy w stanie pominąć wpływu człowieka na proces eksploatacji paliw gazowych, a tam, gdzie ma on decydujący wpływ na właściwości instalacji gazowej, należy spodziewać się możliwości wystąpienia awarii.
W tym momencie możemy oczekiwać wsparcia wszechobecnej elektroniki. Okazało się bowiem, że na bazie zaawansowanych technologicznie elementów elektronicznych (sensorów) można skutecznie wykrywać wycieki gazów wybuchowych w powietrzu. Czułość tych elementów okazała się na tyle wysoka, że możemy dowiedzieć się o rosnącym zagrożeniu znacznie wcześniej niż nastąpi często nieobliczalna w skutkach awaria. Wraz z rozwojem elektroniki koszty systemów zabezpieczających obniżyły się do poziomu, który gwarantuje powszechność stosowania. To właśnie powszechność stosowania systemów zabezpieczających jest gwarantem podniesienia bezpieczeństwa stosowania paliw gazowych. A najczęściej spotykamy się z gazem (ziemnym lub propanem-butanem) w… kotłowni.
Dalszy rozwój myśli technicznej pozwolił na wprowadzenie „aktywnych” elementów do systemów wykrywania gazów. Aktywny element w postaci zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji pozwolił na uniezależnienie skuteczności działania systemu od obecności lub kwalifikacji osób zajmujących się jego obsługą oraz od szybkości i sprawności ich interwencji. W momencie, w którym wprowadzono zawory odcinające, nastąpiła nowa era w dziedzinie bezpieczeństwa użytkowania paliw gazowych.
Podstawową cechą, która zadecydowała o upowszechnieniu się systemu, jest aktywne oddziaływanie na instalację gazową poprzez zawór odcinający. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo eksploatacji instalacji przy braku osób z nadzoru.
Realizowane przez system  funkcje to:

  • wykrywanie podwyższonego stężenia gazu (poziomu ostrzegawczego) i generowanie ostrzegawczego sygnału optycznego oraz sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi,
  • wykrywanie wysokiego stężenia gazu (poziomu alarmowego) i zamykanie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz generowanie sygnału akustycznego, optycznego i sygnału sterującego urządzeniami zewnętrznymi (np. stycznikiem wyłączającym zasilanie pomieszczeń zagrożonych z sieci energetycznej).

Wszechstronność tego systemu pozwala na zastosowanie go:

  • w dużych, miejskich i przemysłowych kotłowniach gazowych (obowiązek stosowania),
  • w budynkach użyteczności publicznej (kina, teatry, szkoły),
  • w kotłowniach osiedlowych,
  • w domowych instalacjach gazowych.

Jest to system, który przez wiele lat o krok wyprzedzał polskie prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem w kotłowniach gazowych. Obecnie staje się obowiązującym standardem.
Skontaktuj się z FlameProtect z Warszawy telefonicznie bądź skorzystaj ze znajdującego się na stronie formularza kontaktowego.

1