Aktualności

Zapobieganie pożarów garaży, serwis urządzeń przeciwpożarowych oraz profilaktyka przeciwpożarowa.

Data publikacji: 22.10.2020

Hale garażowe (garaże) powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.) jest przechowywanie i bieżąca, niezawodna obsługa samochodów osobowych. W związku z powyższym w halach garażach powinny znajdować się pojazdy silnikowe oraz pojedyncze przedmioty związane z ich bieżącą eksploatacją. Natomiast, materiały palne powinny być przechowywane w pomieszczeniach specjalnie do tego przygotowanych, wydzielonych, jako odrębne strefy pożarowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisów rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przepisy przeciwpożarowe fakty czy mity?

Nieprawidłowo użytkowane garaże podziemne mogą generować poważne zagrożenie pożarowe. Występujące w znacznych ilościach materiały palne w postaci pojazdów oraz innego wyposażenia, powodują zwiększenie szybkości rozprzestrzeniania się ognia oraz wzrost intensywności powstawania dymu. Profilaktyka, urządzenia zabezpieczające i gaśnicze, organizacja ochrony przeciwpożarowej powinny być wystarczającym zabezpieczeniem przed powstaniem realnego zagrożenia pożarowego. Przepisy ochrony przeciwpożarowej wskazują jasno konieczność przeglądów urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami producentów, nie rzadziej niż raz w roku.  Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przeglądy urządzeń ppoż. powinny stanowić najważniejszą funkcję w zachowaniu poziomu bezpieczeństwa w budynkach wielorodzinnych. Brak zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych w przypadku realnego zagrożenia pożarowego może powodować szereg negatywnych następstw. Najbardziej tragicznym w skutkach może być utrata życia lub zdrowia użytkowników obiektów, do mniej drastycznych utrata wypłaty odszkodowań od ubezpieczyciela dla wspólnot mieszkaniowych w wyniku strat popożarowych. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej jednoznacznie zakazuje stwarzania zagrożenia pożarowego (nagromadzenia materiałów palnych w miejscach do tego nieprzeznaczonych) oraz zastawiania dróg ewakuacyjnych.  Podczas przeglądów przeciwpożarowych serwisanci firmy FLAME PROTECT analizują wymagania ochrony przeciwpożarowej w Państwa obiekcie ze stanem faktycznym. Nasze uwagi oraz działania prewencyjne powodują zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Składowanie materiałów w miejscach od tego nieprzeznaczonych.

Przedmioty oraz rzeczy nagromadzone w halach garażowych, klatkach schodowych oraz korytarzach są częstym zjawiskiem. Prośby o usunięcie ww. przedmiotów są faktem powtarzanym przez administratorów oraz zarządców obiektów. Decydując się na nasze usług specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy FLAME PROTECT umożliwią Państwu zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej.

 

 

1