Przegląd systemów oddymiania

Przegląd systemów oddymiania

W wyniku niestosowania się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego podczas pożarów występujących w obiektach budowlanych, co roku na świecie śmierć ponoszą tysiące osób. Pożary charakteryzują się wysoką temperaturą panującą w środowisku pożarowym, oddziaływaniem promieniowania cieplnego, niedostateczną ilością tlenu, utrudnioną widocznością spowodowanym dymem pożarowym. W warunkach pożarowych dym rozprzestrzenia się szybko ograniczając widoczność oraz utrudniając w dużym stopniu warunki ewakuacji z obiektów.

Najważniejszym celem systemów bezpieczeństwa pożarowego budynków jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Wymagania w zakresie ewakuacji zawarte są w przepisach techniczno-budowlanych i dotyczą m.in.: oddymiania lub zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem dymu na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych.

Głównym zadaniem systemu oddymiania jest wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, odprowadzenie dymu pożarowego powstałego w momencie pożaru, ewakuacja ludzi z budynku oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru. Pozbycie się dymu pomaga efektywniej przeprowadzić akcję ewakuacyjną oraz zapewnia większe bezpieczeństwo użytkowników.

Systemy oddymiania

Sprawne działanie systemu oddymiania umożliwiają elementy składowe systemu oddymiania, do których zaliczamy m.in.: centrale oddymiania, przyciski oddymiania, czujki dymu, system napędu, okna oddymiające, klapy oddymiające oraz kurtyny dymowe. W przypadku powstania pożaru system oddymiania usuwa dym pożarowy nagromadzony w górnych partiach pomieszczenia lub budynku. W wyniku otwarcia okien i klap dymowych na zewnątrz budynku usuwane zostają trujące gazy zawarte w dymie pożarowym. Prawidłowe zadziałanie umożliwia ewakuacje użytkowników budynku bez narażenia ich życia i zdrowia.

Jak działa system oddymiania

System oddymiania w przypadku zagrożenia pożarowego uruchamiany zostaje w przypadku zadziałania czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających.  W celu optymalizacji warunków oddymiania w dolnych częściach obiektów systemy wyposażone zostają w dodatkowe elementy doprowadzające powietrze. Funkcję taką pełnią okna, drzwi lub bramy napowietrzające.

W zależności od rozwiązania projektowego systemu oddymiania napływ powietrza niezbędnego do prawidłowego usunięcia trujących gazów i dymu możliwy jest poprzez kompensację powietrza napływającego grawitacyjne lub mechanicznie. Wybór przyjętego rozwiązania systemu oddymiania zależy w dużej mierze od konstrukcji budynku. Bez względu na wybór systemu, może być on uruchamiany automatycznie w chwili wykrycia dymu lub ręcznie przez użytkowników budynku. W celu pewności bezawaryjnego zadziałania systemu oddymiania będącego elementem infrastruktury przeciwpożarowej budynku, przeglądy i konserwacje muszą być wykonywane przez specjalistów, w czasie określonym w specyfikacji technicznej.

Kto może przeprowadzić przegląd systemu oddymiania?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej czynności te mogą być realizowane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacji.

Przeglądy systemu powinny być wykonywane regularnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Najczęściej producenci systemów oddymiania zalecają przeglądy 2 razy w roku.

1