Przegląd systemów gaszenia gazem

Systemy gaszenia gazem znajdują zastosowanie w obiektach, w których tradycyjne środki gaśnicze tj. woda lub  proszek, mogłyby spowodować nieodwracalne szkody ze względu na delikatną zawartość pomieszczeń. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U 2010 nr 109, poz. 719) stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru wymagane jest w:

  • muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
  • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
  • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym

Ze względu na specyfikę zawartości pomieszczeń instalacje SUG są również preferowanymi systemami przeciwpożarowymi stosowanymi w serwerowniach. Zastosowanie sytemu SUG na gazy obojętne umożliwia skuteczne działanie przeciwpożarowe zapewniając brak uszkodzeń sprzętu elektronicznego znajdującego się w pomieszczeniach. Po uruchomieniu instalacji SUG w pomieszczeniach nie pozostają pozostałości po gaszeniu. W przypadku uruchomienia SUG normalne funkcjonowanie obiektu i pomieszczeń następuje w krótkim czasie.  W celu zapewnienia szybkiej reakcji systemu gaszenia gazem, podczas montażu instaluje się systemy wczesnej detekcji dymu z użyciem czujek zasysających.

Przegląd systemów gaszenia gazem

W przypadku instalacji SUG konieczne jest wykonywanie sprawdzenia co najmniej raz w tygodniu poprawności wskaźników pomiarowych, raz na kwartał czystości czujek i wykonanie niektórych testów, raz na pół roku sprawdzenie instalacji, oraz raz w roku wykonanie próby działania systemu. W celu spełnienia wymagań technicznych, norm europejskich oraz wytycznych VdS/CEA do prawidłowego działania systemu niezbędne jest przeprowadzenie próby szczelności pomieszczenia oraz wykonanie odciążeń ciśnieniowych (ujść odciążających). Informacje na ten temat zawarte są w normie  ISO 14520 Część 1 –Wymagania ogólne pkt. 8.2.4: „W pomieszczeniach, w których przewiduje się montaż systemu gaszenia objętościowego, należy zlokalizować i uszczelnić wszystkie nieszczelności, ponieważ może mieć to znaczący wpływ na czas utrzymania w pomieszczeniu określonego stężenia gaśniczego, a co za tym idzie, na skuteczność działania systemu gaśniczego..”

1