Przegląd systemów gaszenia gazem

Przegląd systemów gaszenia gazem. Jest to jeden z najbardziej skutecznych systemów przeciwpożarowych stosowanych w pomieszczeniach zamkniętych, jednocześnie pozbawiony szansa na poniesienie strat materialnych spowodowanych użyciem systemu przeciwpożarowego. Dzięki zastosowaniu czystego środka gaśniczego pożar nie ma możliwości rozwijać się dalej. Konstrukcja systemu jest prosta a działanie niezawodne.
Konieczne jest jednak wykonywanie sprawdzenia co najmniej 1 raz w tygodniu poprawności wskaźników pomiarowych, 1 raz na kwartał czystości czujek i wykonanie niektórych testów, 1 raz na pół roku sprawdzenie instalacji, oraz 1 raz w roku wykonanie próby działania systemu. Aby spełnić wymagania techniczne norm europejskich oraz wytycznych VdS/CEA do prawidłowego działania systemu niezbędne jest przeprowadzenie próby szczelności pomieszczenia oraz wykonanie odciążeń ciśnieniowych (ujść odciążających). Informacje na ten temat zawarte są w normie  ISO 14520
Część 1 –Wymagania ogólne pkt. 8.2.4: „W pomieszczeniach, w których przewiduje się montaż systemu gaszenia objętościowego, należy zlokalizować i uszczelnić wszystkie nieszczelności, ponieważ może mieć to znaczący wpływ na czas utrzymania w pomieszczeniu określonego stężenia gaśniczego, a co za tym idzie, na skuteczność działania systemu gaśniczego..”

Przegląd systemów gaszenia gazem

Systemy gaszenia gazem znajdują zastosowanie w obiektach, w których tradycyjne środki gaśnicze jak woda lub  proszek, mogłyby spowodować nieodwracalne szkody ze względu na delikatną zawartość pomieszczeń. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 2010 nr 109, poz. 719) stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

  • -muzeach oraz zabytkach budowlanych wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej
  • archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,
  • ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym

Ze względu na specyfikę zawartości pomieszczeń, system gaszenia gazem jest również preferowanym systemem przeciwpożarowym stosowanym i montowanym w serwerowniach. Jako jeden z nielicznych, potrafi zapewnić skuteczne działanie przeciwpożarowe, bez większych uszkodzeń sprzętu elektronicznego znajdującego się w pomieszczeniach.  Aby zapewnić jak najszybszą reakcję systemu gaszenia gazem, instaluje się systemy wczesnej detekcji dymu z użyciem czujek zasysających.