Scenariusz pożarowy

Scenariusz pożarowy

Pojęcie „scenariusza pożarowego” zostało wprowadzone do rozporządzenia MSWiA z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117).

Scenariusz pożarowy to opis sekwencji możliwych zdarzeń podczas pożaru reprezentatywnego dla danego miejsca wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, z uwzględnieniem przede wszystkim:

  • sposobu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych oraz ich współdziałania i oddziaływania na siebie,
  • rozwiązań organizacyjnych niezbędnych do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

Scenariusz powinien być tworzony na etapie projektu budowlanego, następnie sprawdzony na etapie projektu wykonawczego, gdzie powinien stanowić efekt współpracy rzeczoznawcy, projektanta budynku oraz projektanta SSP. To projektant SSP w praktyce najczęściej jest autorem scenariusza pożarowego.

Podstawowym parametrem, na którego podstawie można odpowiedzieć „Z jak dużym pożarem mamy do czynienia”, jest parametr HRR (HeatReleaseRate). Jest to szybkość wydzielania ciepła podczas reakcji spalania.
Parametr HRR – czyli moc pożaru, dla każdego palącego się przedmiotu jest mierzony eksperymentalnie w kilowatach [kW

Celem scenariusza pożarowego w razie wystąpienia w budynku pożaru jest określenie procedur działania tak, aby każde zdarzenie pożarowe wykryte przez SSP lub osobę przebywającą w budynku, skutkowało uruchomieniem urządzeń i procedur  przeciwpożarowych, zapewniających jak najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz przebywających w nim ludzi.

1