Przegląd systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

Przegląd systemu sygnalizacji (SSP). Obecnie jeden z najczęściej wybieranych systemów, który sprawnie działający pomaga uchronić przed skutkami pożaru. Poprawnie skonfigurowany zapewnia szybkie wykrycie zagrożenia pożarem, reakcje w postaci zawiadomienia odpowiednich służb oraz przekazanie im istotnych informacji o miejscu wystąpienia zagrożenia. Cały system SSP powinien zostać sprawdzony przynajmniej raz w roku, a przeglądy wykonywane są na podstawie rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji; wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej stworzonych przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, oraz dokumentacji techniczno-ruchowej producenta.
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez normy przewidziano kto, kiedy i w jakim zakresie może wykonać czynności związane z przeglądem. Należy wyróżnić obsługę codzienną, comiesięczną, kwartalną i roczną. Dwie pierwsze mogą być wykonane przez użytkownika obiektu natomiast do obsługi kwartalnej i rocznej wymagany jest specjalista.
Do przeglądu codziennego, wykonywanego przez użytkownika zaliczamy następujące czynności:

  • sprawdzenie czy centrala SSP i tablice sterownicze działają prawidłowo (bez błędów),
  • czy wszystkie elementy i linie systemu nie są w stanie wyciszenia lub czy po ewentualnym wyciszeniu zostały przywrócone do właściwej pracy.

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

System Sygnalizacji Pożaru składa się z następujących elementów:

  • Centrala (urządzenie zbierające i analizujące otrzymane sygnały, przekazujące je wedle skonfigurowanego scenariusza. Nowoczesne centrale umożliwiają swobodną konfigurację scenariusza działania systemu.
  • Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) (urządzenia, przyciski z napisem „POŻAR”,  które pozwalają ręcznie uruchomić procedurę alarmu pożarowego)
  • Sygnalizatory (urządzenia które w sposób dźwiękowy informują o alarmie)
  • Moduły sterujące i monitorujące (sterują i monitorują urządzenia podłączone do SSP, a także umożliwiają integrację z pozostałymi instalacjami zawartymi w budynku)

W całym Systemie Sygnalizacji Pożaru, kluczową rolę odgrywa również odpowiedni dobór detektorów.
Warto przeczytać: Przegląd systemów gaszenia gazem | Przegląd systemów oddymiania | Przeciwpożarowe wyłączniki prądu | Bramy przeciwpożarowe | Przegląd zbiorników przeciwpożarowych

1