Przegląd systemu detekcji gazu 

Przegląd systemu detekcji gazu. Stosowanie systemu detekcji gazu ma na celu wykrycie pojawienia się nieszczelności instalacji gazowej, wykrycie gazów wybuchowych i jak najszybsze odcięcie dopływu gazu aby zminimalizować ryzyko wybuchu. Jednym z najpopularniejszych systemów stosowanych w instalacjach detekcji gazu są produkty firmy GAZEX.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przeglądy instalacji należy wykonywać przynajmniej raz w roku lub częściej, jeśli wymaga tego producent. Producenci najczęściej zalecają przeglądy z użyciem gazu testowego raz na 3 miesiące.

W skład systemu detekcji gazu wchodzą elementy detekcyjne, sygnalizacyjne oraz wykonawcze. Systemem steruje centrala, która po otrzymaniu z detektorów sygnału o wykryciu stężenia gazu przekraczającego próg zadziałania, uruchamia odpowiednie sygnalizatory optyczne i akustyczne.  Zadaniem sygnalizatorów jest poinformowanie użytkowników budynku o powstałym zagrożeniu. Najważniejszym elementem całej instalacji, jest zawór, którego zadanie to odcięcie dopływu gazu w chwili zagrożenia, aby zapobiec możliwości wystąpienia wybuchu.

Przegląd systemu detekcji gazu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, powinny być stosowane we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60 kW.

Instaluje się je również w lakierniach oraz kuchniach (nad palnikami).

Do prawidłowego funkcjonowania detektorów, niezbędna jest ich kalibracja. Można wykonać ją na kilka sposobów:

  • Podmiana – zakup nowych głowic pomiarowych. Zdemontowane będą wykorzystane przy następnej kalibracji. Nie jest możliwa we wszystkim modelach czujników.
  • Demontaż – odesłanie czujnika do producenta lub niezależnego serwisu. Po wykonaniu regulacji montujemy na miejscu.
  • Kalibracja czujników na obiekcie – usługa wykonywana jest na miejscu. Wykonujemy regulacje bez demontowania urządzeń – praca systemu detekcji gazu nie zostaje przerwana. Wszystkie możliwe do wykonania naprawy wykonujemy na miejscu. (Posiadamy niezbędne umiejętności potwierdzone certyfikatami)
1