Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719] “(…) w obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się Oceny Zagrożenia Wybuchem (…)”. Z tego rozporządzenia wynika również, że do przeprowadzenia Oceny Zagrożenia Wybuchem zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.
Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje następujące procedury:

  • wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem (na podstawie obliczeń),
  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych,
  • wskazanie czynników mogących zainicjować zapłon w pomieszczeniach oraz strefach zagrożenia wybuchem,
  • sporządzenie stosownego dokumentu oceny zagrożenia wybuchem, z planami sytuacyjnymi obrazującymi rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji.

Stworzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem pozwala nie tylko na określenie wymagań dotyczących konkretnego obiektu, ale również skutkuje podniesieniem standardów bezpieczeństwa oraz ochrony pracowników i użytkowników danego budynku. Dokument sporządzony prawidłowo, to także możliwość określenia kategorii urządzeń i sprzętu, którym w danej strefie można pracować.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1