Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ma obowiązek zapewnić i wdrożyć każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych oraz zamieszkania zbiorowego.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna w szczególności uwzględniać:

 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

  Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 5. uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
 9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, podobnie jak urządzenia przeciwpożarowe, powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą mieć wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Plany budynku oraz wyciąg z IBP zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej powinny być przechowywany w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Kto może opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej czynności te mogą być realizowane jedynie przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacji.

Uprawnienia do przygotowania instrukcji

Instrukcję mogą przygotować osoby, które posiadają wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony pożarowej, osoby z tytułem zawodowym technika pożarnictwa lub osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. Sporządzić IBP mogą również osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – technika pożarnictwa.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Na potrzeby naszych Klientów, tworzymy opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym celu zapraszamy do kontaktu z nami.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa

1