Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego ma obowiązek zapewnić i wdrożyć każdy właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych oraz zamieszkania zbiorowego.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna w szczególności uwzględniać:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem parametrów graficznych;
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

 
Opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zgodnie z ustawą z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie  przeciwpożarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351) powinny być realizowane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, podobnie jak urządzenia przeciwpożarowe, powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mogą mieć wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
Plany budynku orazwyciąg z IBP zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej powinny być przechowywany w sposób zapewniający możliwość natychmiastowego wykorzystania na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Zobacz również: Przegląd bram przeciwpożarowych | Przegląd instalacji tryskaczowej | Zabezpieczenia przeciwpożarowe Warszawa | Przegląd gaśnic Warszawa | Przegląd systemu sygnalizacji pożaru Warszawa | Przegląd instalacji tryskaczowej Oznakowanie ppoż Warszawa