Aktualności

Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu- Warszawa

Data publikacji: 20.03.2020

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w tym główne wyłączniki prądu, zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych. Wyłączniki ppoż. podlegają przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Przeglądy należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Przegląd techniczny i konserwację wyłącznika powinna wykonać osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci oraz znajomość przeglądanych/konserwowanych urządzeń, instalacji i sieci.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcina dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalację i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza o odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.

Wykonywanie systematycznych przeglądów gwarantuje sprawność urządzenia oraz przyczyni się do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną.
Zakres czynności podczas przeglądy przeciwpożarowego wyłącznika prądu:

  • lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia,
  • aktywacja wyłącznika,
  • ocena stanu technicznego wyłącznika prądu,
  • sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy zadziałanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika,
  • weryfikacja podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. itd.),
  • sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części,
  • sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części,
  • kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
  • sporządzenie protokołu pokontrolnego.

Nasze działania dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje również instalację, montaż oraz naprawę instalacji elektrycznych. 

1