Aktualności

Projektowanie systemów oddymiania

Data publikacji: 15.05.2021

Projektowanie systemów oddymiania

W warunkach pożarowych dym rozprzestrzenia się szybko ograniczając widoczność oraz utrudniając w dużym stopniu warunki ewakuacji z obiektów.  Należy uświadomić sobie, że to właśnie dym jest największym zagrożeniem w czasie pożarów.  W wyniku tych zjawisk dym oraz toksyczne gazy stanowią szczególne niebezpieczeństwo powodując ograniczenie widoczności oraz zatrucia, które przyczyniają się do zwiększenia statystyk dotyczących ofiar śmiertelnych.

Dym charakteryzuje się znacznie większą możliwością i prędkością rozprzestrzeniania w stosunku do płomienia. Właściwości toksyczne dymu zależą głównie od rodzaju palącego się materiału oraz warunków i intensywności spalania. Stężenie danej substancji toksycznej oraz czas oddziaływania stanowi miarę zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego.  Dlatego niezbędne jest, aby każdy budynek wyposażyć w systemy oddymiania. Co jednak warto wiedzieć na ten temat?

Czym są systemy oddymiania

Przepisy o ochronie przeciwpożarowej dokładnie regulują, w jakich budynkach wymagane są systemy oddymiania i w jaki sposób powinny zostać zaprojektowane. System oddymiania jest to zestaw wszystkich podzespołów wymagany do budowy urządzania służącego do oddymiania, dobranych pod kątem ich właściwego współdziałania.  Zgodnie z przepisami instalacje służące do odprowadzania dymu, to nic innego, jak urządzenia przeciwpożarowe. Systemy oddymiania możemy podzielić na:

 • Grawitacyjne (elektryczne, pneumatyczne),
 • Mechaniczne (systemu usuwania dymu i ciepła, systemu zapobiegające zadymieniu).

W zależności od charakterystyki obiektu należy przyjąć odpowiedni standard niezbędny do prawidłowego zaprojektowania systemu oddymiania. System oddymiania powinien zostać wykonany zgodnie z zapisami wytycznych, norm oraz z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Co powinno się znaleźć w prawidłowym projekcie systemu oddymiania

System oddymiania będzie bardzo skuteczny, gdy zostanie on wykonany zgodnie z prawidłowo przygotowanym projektem. W takim dokumencie muszą się znaleźć następujące elementy:

 • szczegółowy opis systemu oddymiania;
 • obliczenia powierzchni czynnej oddymiania;
 • zasady doboru powierzchni;
 • sposób napowietrzenia;
 • odpowiedni wybór elementów instalacji;
 • sposób odbioru instalacji.

Przygotowanie projektu instalacji systemów oddymiania najczęściej odbywa się w programach typu CAD. Przygotowany projekt systemu oddymiania należy skonsultować z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej. Jego zadaniem jest weryfikacja zgodności systemu oddymiania z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zobacz również naszą usługę: Opracowanie projektów systemów oddymiania

Oddymianie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych

W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym najczęściej spotykane są grawitacyjne systemy oddymiania działające na zasadzie wyporu. Zgodnie z PN-B-02877-4/Az1:2006 wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynków niskich i średniowysokich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niż 7,5%. Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową nie może być mniejsza niż 1 m2 w budynkach niskich i średniowysokich i 1,5 m2 w budynkach wysokich.

Elektryczny system oddymiania

Legenda:

 1. Centrala sterująca oddymianiem
 2. Zasilanie sieciowe
 3. Siłownik elektryczny klapy dymowej lub napowietrzającej
 4. Puszka przyłączeniowa
 5. Ręczny przycisk oddymiania
 6. Optyczna czujka dymu
 7. Przycisk wentylacji

Zobacz również:

1