Aktualności

Plany ewakuacyjne w budynkach – jakie są wymogi?

Data publikacji: 20.04.2021

Plany ewakuacyjne w budynkach

Planem ewakuacyjnym nazywa się planszę, która graficznie obrazuje sposób ewakuacji z danego budynku, np. przedstawia umiejscowienie dróg i wyjść ewakuacyjnych, czy miejsc zbiórki. Powinna ona być dla każdego prosta i czytelna, ponieważ jej zadaniem jest stanowienie faktycznej pomocy w przypadku zagrożenia. Zbyt skomplikowany plan mógłby spowolnić proces ewakuacji. Co powinien zawierać plan ewakuacyjny i gdzie można go znaleźć?

Z czego składa się plan ewakuacyjny?

Konieczność wykonywania planów ewakuacyjnych jest zapisana w treści Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jest on częścią instrukcji ochrony przeciwpożarowej i zawiera szereg informacji dotyczących bezpieczeństwa budynku. Czego dokładnie można się z niego dowiedzieć?

  • Charakterystyka ogólna budynku ( powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji, odległość od sąsiadujących zabudowań ),
  • Pożarowe parametry substancji palnych, które występują w budynku oraz gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
  • Kategoria zagrożenia ludzi ( np. umieszcza się przewidywania dotyczące ilości osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach obiektu i w jego pomieszczeniach ),
  • Lokalizacja pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, które zostały zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem, a także podział budynku na strefy pożarowe,
  • Warunki ewakuacji ( przedstawienie kierunków ewakuacji i wskazanie wyjść ewakuacyjnych ),
  • Lokalizacja urządzeń, które mogą okazać się pomocne w czasie ewakuacji ( np. gaśnice, kurki głównych instalacji gazowych, miejsca, w których umieszczono elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi i inne ),
  • Lokalizacja zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • Przebieg dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych do obiektu, z zaznaczeniem miejsc wjazdu na jego teren,

Gdzie można znaleźć plan ewakuacyjny i kto powinien go sporządzić?

Wspomniane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reguluje, że skuteczna ochrona przeciwpożarowa powinna zostać zapewniona przez właścicieli, zarządców, albo użytkowników danego obiektu, jeśli jego wielkość całkowita lub pewna jego część przekracza1000 m3, a w przypadku budynków inwentarskich – 1500 m3.

Jako graficzna część instrukcji przeciwpożarowej, plan ewakuacyjny, powinien znaleźć się w każdym budynku użyteczności publicznej, np. w szkołach. Dokładne informacje na temat wyglądu planu ewakuacyjnego dla szkół publicznych i niepublicznych oraz muzeów można znaleźć w różnych rozporządzeniach, wydanych odpowiednio przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czy każdy może wykonać plan ewakuacyjny?

Obowiązujące prawodawstwo mówi, że właściciel, zarządca lub użytkownik konkretnego obiektu powinien zadbać, aby spełniał on wymogi bezpieczeństwa i posiadał plan ewakuacyjny. Może wykonać go samodzielnie, jeśli posiada do tego celu odpowiednie kwalifikacje. W przeciwnym razie jest zobowiązany do zlecenia tego zadania specjaliście lub instytucji zajmującej się świadczeniem tego typu usług.

Osobą, która może legalnie wykonywać plany ewakuacyjne jest technik pożarnictwa, osoba o wykształceniu średnim i ukończonym kursie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, a także osoba, która zyskała uprawnienia technika pożarnictwa za granicą, np. w jednym z krajów Unii Europejskiej i uzyskała na drodze prawnej zezwolenie do wykonywaniazawodu w Polsce.

1