Aktualności

Operat przeciwpożarowy w składowaniu i magazynowaniu odpadów

Data publikacji: 11.12.2020

Operat przeciwpożarowy w składowaniu i magazynowaniu odpadów. Na skutek nowelizacji Ustawy o odpadach od 5 marca 2020 roku magazynowanie, wytwarzanie i przetwarzanie odpadów wymaga opracowania operatu przeciwpożarowego. Obowiązek ten spoczywa na przedsiębiorcach i jest niezbędny do uzyskania pozytywnej decyzji Państwowej Straży Pożarnej w zakresie gospodarowania odpadami. Poprawka na celu ma zredukować ilość pożarów składowisk.

Co to jest operat przeciwpożarowy w składowaniu i magazynowaniu odpadów

I kto może go opracować?

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, jego części, instalacji lub innego składowiska odpadów. Musi spełniać wszystkie wymagania prawne oraz być aktualizowany. Uzgodnienie operatu przeciwpożarowego następuje w drodze postanowienia z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Do sporządzenia dokumentacji upoważnieni są:

 • inżynier bezpieczeństwa pożarowego lub inżynier pożarnictwa – jeśli właściwym organem jest starosta,
 • rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r, rozdział 2a) – w przypadku gdy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub marszałek województwa.

Uzyskanie zezwolenia poprzedzone jest kontrolą zgodności obiektu z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to reorganizację miejsc pracy w firmie, dostosowując budynek do nowych przepisów.

Operat przetwarzanie odpadów

Procedura sporządzenia

Firma starająca się o zezwolenie na magazynowanie odpadów zobowiązana jest przygotować dokumentację dotyczącą budynku lub obiektu. Następnie przeprowadzana jest wizja lokalna, która stwierdza warunki ochrony przeciwpożarowej. Sporządzony na podstawie zebranych informacji operat dotyczący składowania odpadów, przekazuje się Komendantowi Powiatowemu lub Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej. Wydanie postanowienia na gospodarowanie lub przetwarzanie odpadów następuje w ciągu 14 dni. Wiele przedsiębiorstw decyduje się na usługi profesjonalnych firm, które sporządzają dokumentację oraz pomagają przejść przez skomplikowane procedury uzgodnienia dokumentu z komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Co zawiera operat przeciwpożarowy?

Zezwolenie na przetwarzanie i magazynowanie odpadów wymaga przedstawienia operatu przeciwpożarowego. Zawierać powinien informacje w zakresie:

 1. Formalno – prawnym:
 • NIP,
 • Rodzaj oraz masę przewidzianych odpadów,
 • Szacunkową ilość odpadów niebezpiecznych,
 • Oznaczenie miejsc składowiska odpadów,
 • opis stosowanej metody przetwarzania odpadów,
 • pojemność miejsca, instalacji, obiektu magazynowania odpadów,
 • przewidywany okresu gospodarowania odpadami,
 • opis czynności monitorujących działalności objętej pozwoleniem.
 1. Ochrony przeciwpożarowej:
 • Charakterystykę procesu produkcyjnego i technologicznego,
 • Charakterystykę pożarową odpadów, terenów, linii, obiektów
 • Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z procesu technologicznego, stanu technicznego i przeznaczenia obiektu, rodzaju składowiska odpadów,
 • Spełnienie wymagań budowlanych w zakresie odporności pożarowej,
 • Zachowanie właściwych odległości od innych obiektów i terenów,
 • Warunki dojazdu pożarowego,
 • Dostępność do wody,
 • Zdefiniowanie wymaganych urządzeń przeciwpożarowych,
 • Sposób nadzoru nad konserwacją urządzeń p.poż.,
 • Procedury postępowania w razie pożaru,
 • Ustalenie sposobów szkolenia pracowników,
 • Plany obiektów i terenów przyległych
 • Wskazanie podmiotu sporządzającego operat dot. składowania odpadów.

Bardzo ważne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest, aby pracownicy zostali zapoznani z drogami ewakuacyjnymi, miejscem zbiórki oraz środkami bezpieczeństwa. Powinni również zaznajomić się treścią operatu.
Zobacz również: Przegląd i legalizacja gaśnic | Wentylacja pożarowa garaży podziemnych | Systemy oddymiania hali magazynowych Warszawa | Przegląd systemu oddymiania- Warszawa Wilanów

1