Aktualności

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać?

Data publikacji: 12.06.2021

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – co powinna zawierać?

Instrukcja instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera wszystkie niezbędne informacje o zabezpieczeniu obiektu i znajdujących się w nim ludzi na wypadek pożaru. Wykorzystywana jest jako dokument pomocniczy dla jednostek straży pożarnej i innych służb w czasie akcji ratowniczych na terenie danego obiektu. Zalecenia te powinny zostać opracowane z uwzględnieniem charakterystyki obiektu oraz procesów technologicznych wykonywanych w danym zakładzie czy przedsiębiorstwie.

Jakie obiekty muszą posiadać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Sporządzone regulacje obowiązują podczas użytkowania budynku i tworzone są na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i określonych terenów. Zgodnie z jej treścią, w dokument muszą być zaopatrzone wszystkie obiekty użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, inwentarskie oraz ich odrębne strefy pożarowe. Wyjątek od tych zapisów stanowią niektóre budynki liczące do 1 000 m3.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 1. ustawy, zarówno w części opisowej jak i graficznej stworzonej regulacji muszą zostać zawarte wszystkie informacje pozwalające na efektywne ratowanie osób oraz mienia w przypadku pożaru.
Opracowanie i wdrożenie instrukcji jest obowiązkiem właściciela, zarządcy bądź użytkowników budynku lub stref pożarowych. Zgodnie z rozporządzeniem dokument należy dostarczyć do właściwego komendanta powiatowego lub miejskiego PSP.
Zobacz również: Analiza ryzyka zawodowego

Jakie elementy należy zamieścić w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

W ustawie wymieniane są następujące wymagania co do treści dokumentu:

 1. warunki ochrony, jakie wynikają z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu oraz prowadzonych w nim procesów technologicznych oraz magazynowanych przedmiotów czy substancji,
 2. warunki techniczne obiektu (w tym potencjalne ryzyko zagrożenia wybuchem),
 3. opis wyposażenia w niezbędne urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wraz ze sposobami poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 4. organizacja ewakuacji ludzi,
 5. obowiązki w zakresie ochrony dla stałych użytkowników,
 6. plany obiektów, ich usytuowanie wraz z terenem przyległym i graficznymi danymi, m. in. ich powierzchni, wysokości i liczby pięter i odległości od najbliższych obiektów,
 7. parametry pożarowe substancji palnych przechowywanych w obiekcie i ryzyko obciążenia ogniowego w danej strefie,
 8. ilość osób znajdujących się w pomieszczeniach i na każdej kondygnacji,
 9. lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, uznanych za zagrożone wybuchem, metoda ewakuacji, jej kierunki i wyjścia ewakuacyjne,
 10. miejsca, w których znajdują się urządzenia przeciwpożarowe, elementy sterujące urządzeniami gaśniczymi, gaśnice, kurki główne instalacji gazowej, materiały niebezpieczne,
 11. wykaz dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, spis źródeł wody, drogi pożarowe i dojazdowe z zaznaczeniem wjazdów na ogrodzony teren.

Ustawa nakazuje też wymienić osoby lub podmioty, które odpowiadają za opracowanie instrukcji oraz obowiązek zapoznania z nią wszystkich użytkowników i pracowników obiektu.
Zobacz również: Projektowanie systemów oddymiania

Komu można zlecić wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Dokument ten może być wykonany tylko i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby odpowiedzialne za jej sporządzenie, czyli właściciele przedsiębiorstw, fabryk i innych obiektów muszą zlecić to zadanie osobie z odpowiednim doświadczeniem. Są to osoby:

 • o tytule inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub zawodowego inżyniera pożarnictwa,
 • posiadające tytuł specjalisty ochrony przeciwpożarowej imające wyższe wykształcenie,
 • osoby, które przeszły szkolenie, uzyskując kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa.

Najlepiej polecić wykonanie instrukcji wyspecjalizowanym firmom.
Nasza firma opracowuje dokładne plany budynków oraz tworzy szczegółowe instrukcje zawierające wszystkie niezbędne elementy indywidualnie, zgodnie ze stanem faktycznym obiektu i spełniającą wymogi ubezpieczycieli i Państwowej Straży Pożarnej.

Potrzebujesz  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia zakresu przygotowania dokumentu: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Zobacz również:

 1. Detektor dymu w domu
 2. Plany ewakuacyjne w budynkach – jakie są wymogi?
 3. Najczęstsze przyczyny pożarów w domu
1